Optimal ressourceudnyttelse

Fynbo Foods tager med respekt for mennesker og natur hensyn til såvel det eksterne som det interne miljø i alle virksomhedens led. En miljøbevidsthed der betyder, at virksomheden, ud over lovens krav, er indstillet på at være tilbageholdende med brug af processer og stoffer, som kan medføre unødig risiko for forbrugere, medarbejderne eller miljøet.

Fynbo Foods har fokus på bæredygtig udvikling. Det handler om at skabe balance mellem økonomisk vækst, social samhørighed og et godt miljø.

ISO 14001

Fynbo Foods er miljøgodkendt efter de danske regler og er underlagt specifikke miljøkrav for virksomhedens drift. De danske myndigheder fører tilsyn med, at virksomheden overholder vilkårene i miljøgodkendelse.

Fynbo Foods' miljøhåndbog er opbygget efter kravene til miljøstandarden ISO 14001 og beskriver de mål og handlinger som virksomheden foretager for at reducere miljøbelastningen.

Arbejdet med fortsat at minimere forbruget af jordens råstoffer og belastning af miljøet foregår som en løbende og vedvarende proces med månedlig opfølgning på forbrug af vand, naturgas og elektricitet.

Fynbo Foods har fokus på de globale klimaudfordringer, og virksomheden har en ambitiøs målsætning om at reducere miljøbelastningen ved målrettet reduktion af energiforbruget pr. kilo fremstillet produkt.

Gennem energioptimering reduceres virksomhedens CO2 udslip og dermed belastningen af klimaet.

Fynbo Foods har stor fokus på affaldssortering og genbrug af glas, pap og plastik. Affald, herunder genanvendeligt affald, sorteres efter de danske miljømyndigheders regler og bliver nyttiggjort eller bortskaffet til godkendt modtageanlæg.

Alle miljøaspekter indgår i vurdering af nye processer eller produktionsanlæg og det tilstræbes, at der vælges de mindst miljøbelastende materialer og med et minimalt ressourceforbrug. Det sikrer at Fynbo Foods hvert år bliver "grønnere" og dermed bevarer sin position blandt de mest "grønne" i branchen.